Programi inovativnog zapošljavanja

Prijaviti se mogu poslodavci koji realizacijom ovog programa ih namjeravaju zaposliti, kao i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju. Natječaj raspisuje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Profitne organizacije koje se prijavljuju moraju poslovati s dobiti. Neprofitne organizacije morju ostvarivati višak prihoda nad rashodima ili ako za minus imaju neku vrstu pokrića. Osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju moraju biti upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. Prijavljeni prijedlozi mogu uključivati: nabavu i ugradnju novih tehnologija i opreme u svrhu inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom; ulaganja u znanja osoba s invaliditetom i osoba koje im pružaju stručnu pomoć; primjenu novih tehnologija i opreme te pokriće troškova administracije. Podnositelj prijave može podnijeti samo jednu prijavu na javni natječaj, a rok za prijavu je 20. listopada.

Post Author: Dubravko Šopar