Što je Erasmus?

Erasmus+ program je EU-a kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi. Njegov proračun od 14,7 milijardi eura omogućit će studiranje, osposobljavanje i stjecanje iskustva u inozemstvu za više od 4 milijuna Europljana.

Predviđeno je da program traje do 2020., a prilike se ne nude samo studentima. U njemu je objedinjeno sedam prethodnih programa te se prilike nude različitim pojedincima i organizacijama.

Detaljne informacije o tim prilikama, uključujući kriterije prihvatljivosti, dostupne su u Vodiču kroz program Erasmus+. Dostupan je i okvirni vodič za financiranje, u kojem su navedene neke centralizirane mogućnosti.

Pojedinci

Erasmus+ nudi prilike osobama svih uzrasta te im pomaže da steknu i dijele znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama u različitim zemljama.

Organizacije

Erasmus+ nudi prilike organizacijama različitih profila, uključujući sveučilišta, ustanove za obrazovanje i osposobljavanje, trustove mozgova, istraživačke organizacije i privatna poduzeća.

Ciljevi

Cilj je programa Erasmus+ doprinijeti strategiji Europa 2020. za rast, radna mjesta, socijalnu jednakost i uključenost, kao i ciljevima ET2020., strateškog okvira EU-a za obrazovanje i osposobljavanje.

Programom se nastoji promicati i održivi razvoj partnera programa u području visokog obrazovanja te doprinijeti postizanju ciljeva strategije EU-a za mlade.

Specifična pitanja kojima se program bavi obuhvaćaju:

  • smanjenje nezaposlenosti, posebno među mladima
  • promicanje učenja odraslih, posebno u svrhu stjecanja novih vještina i vještina koje se traže na tržištu rada
  • poticanje mladih na sudjelovanje u europskoj demokraciji
  • potporu inovacijama, suradnji i reformama
  • smanjenje ranog napuštanja školovanja
  • promicanje suradnje i mobilnosti s partnerskim zemljama EU-a.

Rezultati

Rezultati programa Erasmus+ dostupni su u izvješćima i statističkim zbirkama te u okviru platforme projekata programa Erasmus+, koja obuhvaća većinu inicijativa financiranih u okviru programa te odabrane primjere dobre prakse i priče o uspjehu.

Statistika

Statistika o programu Erasmus+ dostupna je na stranici sa statističkim podacima.

Informacije o napretku u ispunjavanju mjerila okvira ET2020. dostupne su u Pregledu obrazovanja i osposobljavanja.

Napredak u ispunjavanju mjerila okvira ET2020. moguće je vidjeti i kroz niz interaktivnih karata.

Slično tomu, informacije o mladima u Europi možete pronaći u Pregledu podataka o mladima.

Izvješća

Evaluacija programa Erasmus+ sredinom programskog razdoblja (2014. – 2020.) dostupna je na 23 jezika i temelji se na nacionalnim izvješćima zemalja sudionica programa, izvješćima o evaluaciji koju je proveo vanjski neovisni ugovorni suradnik, ostalim preispitanim studijama, npr. studiji o učinku programa Erasmus iz 2014., iskustvu u upravljanju programom i više od milijun odgovora svih zainteresiranih strana.

Po završetku programa Erasmus+ 2020. Komisija će provesti završnu evaluaciju.

Dodatne informacije dostupne su u izvješćima o evaluaciji programa Erasmus+.

Na internetskim stranicama Ureda za publikacije Europske unije možete pronaći ostala izvješća i studije o programu Erasmus+.

Post Author: Ronaldo Rovazdi